تبلیغات
کنکور آباد - دو کاج....خیلی زیباست......
تاریخ : جمعه 2 فروردین 1392 | 01:40 ق.ظ | نویسنده : آریا عظیمی نژاد
 شعر زیبای "دو کـاج" در کتاب چـهارم دبستان یادتـون میاد؟ ایـن شعر توسط محمد جواد محبت که خود معلمی دلسوز است، از نیمه شب تـا سحرگاه یکـی از شبـهای ماه رمضان سال 1362 سـروده و در ســال 1363 هم در کـتاب چهارم دبستان چاپ شد

دوکاج

در کـنار خطوط سـیم پیــــــام       خــارج از ده، دو کــاج روئـیــدنـد
سـالـیـان دراز رهـگـــــــذران       آن دو را چون دو دوست می دیدند

روزی از روزهــــای پاییزی      زیـــر رگـــبـار و تـــازیــانــه بــاد
یکی از کاج ها به خود لرزید      خــم شـــد و روی دیـگــری افــتـاد
گفـت ای آشنــا بـــبـخش مــرا      خــوب درحـــال من تـــامــل کــن
ریشه هایم زخاک بیرون است       چـنـد روزی مـــرا تــحــمـــل کــن
کــاج همسایه گــفت بــا تنــدی       مــــردم آزار از تـــــو بــیـــــزارم
دور شــو دست از سـرم بردار      من کـجــــا طــاقـــت تـــو را دارم
بیـــنوا را ســپس تــکــانـی داد      یــار بی رحــــم و بــی مــروت او
سیم ها پـاره گشت و کـاج افتاد      بـر زمـیـن نــقش بـســت قــامت او
مرکــز ارتــبــاط دیــد آن روز      انــتــقــال پـیـــام مـمـــکن نـیــست
گشت عـازم گـروه پـی جویی       تــا ببیند که عیب کــار از چـیـست
سیـم بانان پس از مــرمت سیم      راه تــکــرار بــر خــطر بسـتــنــد
یعنی آن کـــاج سنگــدل را نیز      بــا تـبـــر تکــه تکــه بشکــسـتـنـد

 

و حالا نسخه جدید این شعر زیبا

 

در كنــــــار خطوط سیـــم پـیــام       خــــارج از ده دو كــاج روئیـــــدند
ســــــالــیـــان دراز رهگـــذران       آن دو را چون دو دوست می‌دیدند
روزی از روزهــای پــــــائیزی       زیـــر رگــــبار و تــازیــــانه بــــاد
یكی از كاج ها به خـــود لرزید       خم شــــــد و روی دیگری افــــتاد
گفت ای آشنـــا ببـــخش مــــرا       خــــوب در حــــال من تأمــل كـــن
ریشه‌هایــم ز خاك بیرون است       چــــند روزی مـــرا تــحــمل كــــن

كاج همسایه گــفت با نـــــرمی      دوستـــی را نمـــی بــــرم از یــــاد
شـــــاید ایـــن اتفاق هم روزی         نــاگــــهان از بــــرای مـــن افــتاد
مهربانی بگوش بــاد رسیـــــد       بــــاد آرام شــــد، مـــلایـــم شــــد
کــاج آسیب دیـــــــده ی ما هم       کم کمک پـــا گـــرفــت و سالم شد
میوه ی کاج ها فرو می ریخت       دانـــه ها ریــــشه می زدند آسان
ابر باران رسانـد و چنــدی بعد      ده مـــا نــــام یافـــت کاجــســـتان

شاعر: محمد جواد محبت، همان شاعر دوکاج