تبلیغات
کنکور آباد - پرسش و پاسخ در مورد معافیت تحصیلی
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 | 02:12 ب.ظ | نویسنده : آریا عظیمی نژاد

1- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟


تمام افراد ذكور ایرانی كه به سن 18 سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

2-حداكثر زمان معرفی مشمولانی كه قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترك تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداكثر مدت معرفی ایشان 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 كه قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل ، انصراف ، ترك تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اكثر
تا1/8/91 فرصت معرفی خود را دارد.

3- حداكثر زمان معرفی مشمولانی كه پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترك تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترك تحصیل یكسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 كه در تیرماه 1391 فارغ التحصیل، انصراف ، ترك تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه 92
مهلت معرفی خواهد داشت.
4 - دانش آموزانی كه از مهر91 در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
اینگونه مشمولان حداكثر تاپایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

- 5- دانش آموزی كه قبل از 22/8/90 (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل كرده اند
تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی كاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداكثر تا پایان 22سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
حداكثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.
6- آیا دانش آموزانی كه درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداكثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.
7- آیا دانش آموزان درمهلت یكساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترك تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یكساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد 15/8/70 كه در مهر 91 درپایه دوم كاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذكور تا 15/8/92 فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداكثر تا15/8/93به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ 15/8/93
درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.
8- آیا به مشمولانی كه به صورت داوطلب آزاد تحصیل می كنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

- 9- متولدین سه ماه اول سال 71 در سال های قبل كه در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه
عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا18/8/90 (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ 19/8/90 واردغیبت شده اند .
10- متولدین سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل كه درخرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه
عمومی را دارند؟
اینگونه دانش آموزان با توجه به اینكه فرصت معرفی ایشان 18/9/90 بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یك سال مهلت تعیین
در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد 91 مهلت معرفی خواهند داشت.

- با 11- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .
12- موعدمعرفی دانش آموزانی كه قبل از 22/4/90 از تحصیل انصراف داده ، ترك تحصیل كرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
اینگونه مشمولان چنانچه حد اكثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نكرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
مثال: دانش آموزی كه در تاریخ 1/3/90 ترك تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت 4 ماهه حداكثر تا1/7/90 مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.
13- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترك ویا اخراجی كه آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاریخ 22/8/90(تاریخ اجرای قانون
جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترك تحصیل و یا اخراج یك سال مهلت معرفی خواهند داشت.

مثال: مشمول متولد 15/06/71 كه در تاریخ 22/6/90 از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت 4 ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا 22/10/90
فرجه معرفی داشته كه این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا22/6/91 مهلت معرفی خواهد داشت.

14- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟

مشمولانی كه از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

15-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترك تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت1ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترك تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟

مشمولانی كه از تاریخ 22/4/90 به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترك تحصیل و یا اخراج شده باشند .

16- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دكتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینكه 1: در مقطع قبلی
فارغ التحصیل نشده باشد . 2: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یكسال نگذشته باشد.

17- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

چنانچه حداكثرظرف مدت یكسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
ودر صورت سپری شدن بیش از یكسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،

بدیهی است زمان شركت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.

مثال: فارغ التحصیل1/4/91درمقطع متوسطه كه حداكثرتا 1/4/92 قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

18-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

بلی ، استثنا و صرفا برای سال 91 می توانند ادامه تحصیل بدهند.

19-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.

20-آیاسربازان وظیفه ای كه به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع كارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع كاردانی مجاز نمی باشد.
21- دانشجویانی كه بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرك معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .
22- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداكثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یك از مقاطع تحصیلی كاردانی دو و نیم سال، كارشناسی ناپیوسته وكارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، كارشناسی پیوسته پنج سال وكارشناسی ارشد

پیوسته شش سال، دكترای پیوسته هشت سال و دكترای تخصصی شش سال است.

23-چه كسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از كشور استفاده نمایند؟
فرزندان ایرانیان مقیم خارج از كشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.
24-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از كشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.
25-آیا مشمولانی كه در داخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از كشور را دارند؟
خیر آنها به عنوان مقیم خارج از كشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از كشور نمی باشند.